ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - QUI TRÌNH ...

  • Tác giả: Joe Johnson
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 102
  • Giá bán: 23,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuốn sách này giúp bạn tìm hiểu về khái niệm, mục đích, các loại đánh giá chất lượng và qui trình thực hiện đánh chất lượng: kế hoạch đánh giá, họp khai mạc, tiến hành đánh giá, họp bế mạc.