TỪ TRIẾT HỌC HƯỚNG NỘI ...

  • Tác giả: TS. Trần Nhu – TS. Hồ Bá Thâm
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 162
  • Giá bán: 18,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác giả cố gắng giới thiệu tổng hợp những nội dung cốt lõi mang tính nhân bản triết học qua hài dòng triết học lớn Ấn Độ, Trung Quốc; đồng thời đặt ra những tình huống có vấn đề, nêu ý nghĩa thực tiễn và lý luận vốn rất cần thiết trong mối quan hệ biện chứng và kế thừa tinh hoa của các dòng triết học lớn từ Ðông sang Tây. Từ triết học hướng nội đến chủ nghĩa duy vật biện chứng như để góp thêm phần kiến giải một câu nói của một hiền triết Trung Hoa xưa: Thế giới cùng đi về một đích, bằng một con đường khác nhau, cùng tới một kết cục với các tư tưởng không giống nhau.