CẨM NANG RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

  • Tác giả: Võ Văn Thưởng
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 300
  • Giá bán: 18,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai và tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn, được thực hiện trên 2 mặt: Rèn luyện về nhân lực và rèn luyện về hành động thông qua hoạt động thực tiễn theo phương châm: “Nhận thức đúng để hành động, thông qua hành động để củng cố và nâng cao nhận thức”. Quyển sách là tài liệu quan trọng giúp đoàn viên thực hiện quá trình rèn luyện bao gồm những nội dung cơ bản về đất nước và lịch sử dân tộc Việt Nam, về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự hình thành và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh... đồng thời còn hướng dẫn một số nội dung và cách thức hoạt động chủ yếu của người đoàn viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đối với tổ chức Đoàn. (Trích Lời Nói Đầu của Ban Thường vụ Thành Đoàn)