ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 118
  • Giá bán: 23,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đây là kỹ năng quản lý quan trọng giúp cho bạn tổ chức, điều hành và phát triển nhóm làm việc. Bạn cần xác định tầm quan trọng của ủy thác công việc, chỉ ra cách thức để đạt được sự cân bằng trong phạm vi công việc được ủy thác, áp dụng các bước trong quá trình ủy thác và các kỹ năng thực hiện việc ủy thác công việc một cách hiệu quả.