SÁCH MỚI

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: 144
  • Giá bán: 40,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17194-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đường cách mệnh có giá trị thực tiễn lớn lao, tạo ra sự chuyển biến căn bản, nhanh chóng trong nhận thức và hành động cách mạng của cán bộ và đông đảo quần chúng, thể hiện rõ quan điểm tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam. Mặc dù được xuất bản cách đây một thế kỷ, nhưng những giá trị cốt lõi của các luận điểm được kết tinh trong Đường kách mệnh đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị lý luận và thực tiễn, từ những vấn đề có tính lý luận như: phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin cho phù hợp với tình hình mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức, cho tới vấn đề công đoàn chăm lo lợi ích của người lao động, vấn đề Hợp tác xã, mà theo tác giả, đó là những tổ chức liên hợp tự nguyện của những người lao động trong các lĩnh vực sản xuất, mua bán, tiêu dùng... nhằm chung sức, chung vốn liếng cùng nhau sản xuất và cải thiện đời sống. Nêu bật lợi ích của hợp tác xã, tác giả muốn hướng nhân dân lao động đi vào con đường làm ăn tập thể. Nhưng làm thế nào để chống lại việc tư nhân thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước tại tổ chức tập thể này, để từng bước củng cố và phát triển mô hình Hợp tác xã cho phù hợp với điều kiện thực tế trong thế kỷ 21, cũng còn là vấn đề thời sự. Độc giả cũng học được cách nghĩ, cách nói, cách viết của Bác khi biến những vấn đề phức tạp thành rất đơn giản, để người nghe, người đọc ai cũng hiểu, cũng nhớ và áp dụng được. Thử tưởng tượng chúng ta cần bao nhiêu trang sách để trình bày lượng thông tin như vậy thì mới hiểu phong cách viết và cái tài của Bác.