KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 02

  • Tác giả: Nguyễn Đổng Chi
  • Khổ sách: 13x19.5cm
  • Số trang: 232
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 2 gồm các câu chuyện về các chủ đề: sự tích các câu ví, thông minh tài trí và sức khỏe.