SÁCH MỚI

BÁC HỒ VỚI MẶT TRẬN VIỆT MINH

  • Tác giả: Hà Minh Hồng chủ biên; Trần Thuận, Lưu Văn Quyết
  • Khổ sách: 23x15.5cm
  • Số trang: 100
  • Giá bán: 60,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18899-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nội dung sách khắc họa những nét cơ bản về vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Mặt trận Việt Minh (1941-1951), nhờ sự lãnh đạo tài tình của Người, mà Việt Minh đã đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, đánh đổ thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.