CHARLES DARWIN CHA ĐẺ CỦA THUYẾT TIẾN HÓA

  • Tác giả: Trịnh Huy Hóa dịch
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 126
  • Giá bán: 12,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuộc "Cách mạng Darwin" luôn được đặt ngang hàng với cuộc "Cách mạng Copecnic" như những giai đoạn khi một lý thuyết khoa học mởi trở thành biểu tượng cho một sự thay đổi tổng thể trong các giá trị văn hóa. Học thuyết Darwin phát triển theo năm tháng, nhưng những tư tưởng của ông vẫn ngân vang trong cuộc sống và trong cách suy nghĩ của chúng ta.