KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM 06 - DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 206
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách viết về các bậc danh nhân cách mạng Việt Nam.