KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM 05 - DANH NHÂN QUÂN SỰ VIỆT NAM

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 206
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách viết về các bậc danh nhân quân sự Việt Nam.