SÁCH MỚI

THƯ GỬI THANH NIÊN: TUYỂN CHỌN CÁC BÀI VIẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 13x20.5
  • Số trang: 304
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18857-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách tập hợp các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên từ năm 1920 - 1969. Các bài viết được sắp xếp theo thứ tự thời gian, có chú giải cùng hình ảnh minh họa. Sách làm rõ thêm tư tưởng Chủ tịch Hò Chí Minh vè công tác bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ trẻ. Sách là tài liệu cần thiết cho các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân làm công tác Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.