Gặp gỡ tác giả Hồng Vân (Nuage Rose) và ra mắt quyển sách “ Ba áng mây trôi dạt xứ bèo”

Gặp gỡ tác giả Hồng Vân (Nuage Rose) và ra mắt quyển sách “ Ba áng mây trôi dạt xứ bèo”