HORRIBLE SCIENCE - HỆ TIÊU HÓA

  • Authors: Nick Arnold
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 160
  • Price: 33,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Bàng quang có thể phình to ra cỡ nào? Bộ phận nào trong ruột vô tích sự nhất? Tại sao các phi hành gia không được ăn đậu trước khi bay? Tại sao ta lại ợ?... Câu trả lời bạn chỉ có thể tìm nhanh nhất ở ngay trong cuốn sách này. Mời bạn tìm đọc.