NGUYỄN HỮU HUÂN NHÀ YÊU NƯỚC...

  • Authors: GS Phạm Thiều và Cao Tự Thanh, Lê Minh Ðức
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 198
  • Price: 18,600 VNĐ
  • Briefly introduced:Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất của đất Đồng Nai trong buổi ban đầu chống Pháp đã được miêu tả khá đầy đủ trong cuốn sách từ việc trình bày một số vấn đề về tiểu sử và thơ văn đến phong trào vũ trang chống Pháp nửa sau thế kỷ XIX. Cuốn sách còn giới thiệu một số bài thơ của Nguyễn Hữu Huân. Đây là một quyển sách đáng quý giúp người đọc có thêm nguồn sử liệu khi nghiên cứu về Nguyễn Hữu Huân.