DI TÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở KIM LIÊN

  • Authors: Trần Minh Siêu
  • Format: 14x20 cm
  • Pages: 63
  • Price: 10,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên ghi dấu lại những nơi mà Bác đã sống và làm việc tại Kim Liên, qua đó giúp bạn hiểu hơn về mảnh đất giàu truyền thống dân tộc, cũng là nơi sinh ra vị anh hùng cách mạng vĩ đại - Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam. Sách là một tựa thuộc bộ sách DI SẢN HỒ CHÍ MINH.