100 CÂU NÓI VỀ DÂN CHỦ CỦA HỒ CHÍ MINH

  • Authors: Nguyễn Khắc Mai
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 118
  • Price: 14,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Tập sách này gồm 4 phần: Phần I: 100 câu nói, 6 phạm trù Phần II: Dân chủ - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn Phần IV: Thế hệ mới và 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh Tập sách này ra đời phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Những vấn đề dân chủ mà tác giả nêu ra như một tài liệu bổ ích cho người lãnh đạo, quản lý để hiểu hơn một mặt của tư tưởng Hồ Chí Minh: vấn đề Dân Chủ.