ĐỜI SỐNG MỚI

  • Authors: Tân Sinh (Hồ Chí Minh)
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 40
  • Price: 7,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Đời sống mới là tác phẩm được Bác viết vào thời điểm sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống mới. Sách thuộc bộ sách DI SẢN HỒ CHÍ MINH.