DANH NHÂN SƯ PHẠM VIỆT NAM (Phần 1)

  • Authors: Lê Minh Quốc
  • Format: 13x19
  • Pages: 134
  • Price: 9,600 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Danh nhân sư phạm Việt Nam là cuốn sách viết về những con người tiêu biểu qua các thời kỳ, đã có nhiều đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực Văn hóa, Khoa học, Giáo dục. Tập sách này, tác giả có cố gắng phác họa lại công đức, sự nghiệp của một số nhà giáo tiêu biểu như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Văn Can, Dương Quảng Hàm, Nguyễn Thức Tự...