TÌM HIỂU VĂN HÓA TÂM LINH NAM BỘ

  • Authors: Nguyễn Hữu Hiếu
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 168
  • Price: 15,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Tìm hiểu văn hóa tâm linh nam bộ bước đầu nhằm cung cấp một số thông tin về nguồn gốc, bối cảnh ra đời cũng như sự chuyển hóa của một số sinh hoạt tâm linh điển hình của người Nam bộ qua các thời kỳ lịch sử. Nội dung gồm hai phần: Phần I: Trình bày khái quát về văn hóa tâm linh đời thường của người Nam bộ không theo tôn giáo. Phần II: Đề cập đến một số dạng sinh hoạt tâm linh phổ biến, nguồn gốc ra đời và sự thay đổi của nó để cuối cùng định hình như ta thấy hiện nay như tục thờ phụng, cúng bái. Văn hóa tâm linh của người Nam bộ đã góp phần ngày càng làm phong phú hơn đa dạng hơn cho nền văn hóa dân tộc và có tác động không nhỏ trong quá trình làm thay đổi nhân sinh quan của người Viêt trên đất mới.