ĐÁNH MÀ THẮNG ĐỊCH LÀ GIỎI ...

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 306
  • Price: 29,400 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Từ công tác vận động binh lính trong hàng ngũ địch, công tác vận động, giác ngộ những người Việt Nam lầm đường... Đảng ta đã đưa ra công tác binh vận thành một trong ba mũi tiến công chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quyển sách giúp bạn đọc có điều kiện hiểu thêm một mặt về công tác dân vận - đặc biệt là công tác binh - địch vận. Sách do đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Cục trưởng Cục Binh vận QĐND Việt Nam, chỉ đạo nội dung.