KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 02

  • Authors: Nguyễn Đổng Chi
  • Format: 13x19.5cm
  • Pages: 232
  • Price: 80,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 2 gồm các câu chuyện về các chủ đề: sự tích các câu ví, thông minh tài trí và sức khỏe.