DI SẢN HỒ CHÍ MINH - CHÚNG TÔI HỌC LÀM NGOẠI GIAO VỚI BÁC HỒ

  • Authors: Mai Văn Bộ
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 112
  • Price: 55,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Tác giả là thế hệ cán bộ ngoại giao đầu tiên của nước Việt  Nam . Thông qua các dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, tác giả đã viết ra 14 câu chuyện nhỏ kể lại những bài học tâm đắc của mình trong quá trình học làm ngoại giao với Bác Hồ.