THIÊN HÀ THẬT ĐÁNG NGẠC NHIÊN!

  • Authors: Kjartan Poskitt
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 158
  • Price: 52,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14425-5
  • Briefly introduced:

    Sách cung cấp cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về dải ngân hà và các hành tinh trên trái đất.