NEW RELEASES

BỘ SÁCH DỊCH KINH LUẬN GIẢI (3 CUỐN)

 • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Format: 15.5x23cm
 • Pages: 1,608
 • Price: 1,150,000 VNĐ
 • Briefly introduced:

  Bộ sách trình bày những tinh hoa nhất của bộ kinh Chu Dịch, ứng dụng 4 thời trong Chu Dịch để phân tích các hiện tượng xã hội và phân tích 64 quẻ Dịch theo triết Đông và khoa học hiện đại.

  Bộ sách gồm 3 quyển sách bìa cứng, bụng sách mạ vàng:

  • Dịch học tinh hoa Chu Dịch huyền giải
  • Dịch kinh tường giải – Quyển Thượng
  • Dịch kinh tường giải – Quyển Hạ