DỊCH KINH TƯỜNG GIẢI (DI CẢO): QUYỂN THƯỢNG

  • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Format: 15.5x23cm
  • Pages: 548
  • Price: 340,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13457-7
  • Briefly introduced:

    Dịch kinh Tường Giải là bộ sách phân tích và giải thích đầy đủ 64 quẻ của kinh Dịch theo tinh thần khoa học. Tác giả đã vận dụng các kiến thức của khoa học tự nhiên cũng như xã hội hiện đại để phân tích, tổng hợp và lý giải, chứng minh kinh Dịch thể hiện sự vận hành các quy luật tự nhiên của vũ trụ và quy luật vận động các hiện tượng xã hội từ cổ chí kim.