NEW RELEASES

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA, CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN, THUẬT YÊU ĐƯƠNG, MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

  • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Format: 15.5x23cm
  • Pages: 608
  • Price: 360,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14924-3
  • Briefly introduced:

    Là tuyển tập 4 tác phẩm của Nguyễn Duy Cần gồm: Cái dũng của thánh nhân, Thuật xử thế của ngưởi xưa, Thuật yêu đương, Một nghệ thuật sống. Sách giúp người đọc tìm ra một phương pháp ứng xử nhân văn trong quan hệ hàng ngày, quan hệ vợ chồng vv...