NEW RELEASES

ÓC SÁNG SUỐT, THUẬT TƯ TƯỞNG, TÔI TỰ HỌC, ĐỂ THÀNH NHÀ VĂN

  • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Format: 15.5x23cm
  • Pages: 702
  • Price: 390,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14903-8
  • Briefly introduced:

    Là tuyển tập tổng hợp những tác phẩm mang nội dung tự học, tự huấn luyện tư tưởng của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, giúp độc giả tự học hỏi, tự nghiên cứu cũng như tự trang bị cho mình những kiến thức nền tảng cửa những ngành học then chốt trong cuộc sống.