TRỊNH CÔNG SƠN - TÔI LÀ AI, LÀ AI…

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 16x24cm
  • Pages: 582
  • Price: 240,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20669-4
  • Briefly introduced:

    Cuốn sách gồm có 2 phần. Phần 1 là những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã và chưa được công bố. Phần 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, và bạn bè về các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã công bố trong thời gian trước năm 1975 và từ sau giải phóng.

    Những bài viết phần nào đã nói lên về con người và cuộc đời của nhạc sĩ, những ảnh hưởng  đến ông và qua ông ảnh hưởng đến công chúng đã nghe ông trong những năm qua.