BESTSELLERS

RICH DAD POOR DAD

  • Authors: Robert T.Kiyosaki
  • Translator: Thiên Kim
  • Format: 13x20.5cm
  • Pages: 196
  • Price: 80,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19914-9
  • Briefly introduced:

    Người giàu không làm việc vì tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ. Chấp nhận thất bại là bước đầu của thành công? Quyền lực của sự lựa chọn! Những bài học không có trong nhà trường. Hãy bắt đầu từ hôm nay “để không có tiền vẫn tạo ra tiền”….