GUIDE TO INVESTING

  • Authors: Robert T. Kiyosaki
  • Translator: Tạ Nguyễn Tấn Trương
  • Format: 13x20.5cm
  • Pages: 530
  • Price: 185,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19916-3
  • Briefly introduced:

    Quyển sách trình bày những nguyên tắc đầu tư cơ bản của người cha giàu; cách giảm thiểu rủi ro trong đầu tư; 10 cách kiểm soát đầu tư của người cha giàu; cách biến thu nhập từ công ăn việc làm thành thu nhập thụ động và thu nhập danh mục đầu tư...