WHO TOOK MY MONEY?

  • Authors: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter
  • Translator: Nguyễn Minh Thiên Kim
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 316
  • Price: 110,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19920-0
  • Briefly introduced:

    Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc và tương lai tài chính của mình, và làm ra nhiều tiền hơn; giúp bạn hiểu tại sao một số nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận nhanh hơn với ít nguy cơ, tiền bạc và thời gian hơn; đưa ra rất nhiều chiến lược đầu tư để bạn có thể xem xét và lựa chọn…