TRANG TỬ NAM HOA KINH

  • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 520
  • Price: 150,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19020-7
  • Briefly introduced:

    Là tác phẩm do học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và bình chú bản Trang Tử Nam Hoa Kinh. Đây à tác phẩm dịch và bình chú Nam Hoa Kinh của Trang Tử rõ ràng, mạch lạc được mọi giới công nhận là bản dịch tốt từ trước đến nay.