CHARLES DARWIN CHA ĐẺ CỦA THUYẾT TIẾN HÓA

  • Authors: Trịnh Huy Hóa dịch
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 126
  • Price: 12,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Cuộc "Cách mạng Darwin" luôn được đặt ngang hàng với cuộc "Cách mạng Copecnic" như những giai đoạn khi một lý thuyết khoa học mởi trở thành biểu tượng cho một sự thay đổi tổng thể trong các giá trị văn hóa. Học thuyết Darwin phát triển theo năm tháng, nhưng những tư tưởng của ông vẫn ngân vang trong cuộc sống và trong cách suy nghĩ của chúng ta.