Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH
Update Date: 04/23/2021

Nhà xuất bản Trẻ cần tuyển dịch giả cho sách Paid Attention: Innovative advertising for a digital world của tác giả Faris Yakob.

Nhà xuất bản Trẻ cần tuyển dịch giả cho sách Paid Attention: Innovative advertising for a digital world của tác giả Faris Yakob. 

Yêu cầu:

  • Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là digital marketing;
  • Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm dịch thuật;
  • Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng hạn.

Nếu đạt yêu cầu sẽ được mời cộng tác và trả thù lao theo sản phẩm.

Xin mời các bạn có quan tâm tải đoạn tríchtại link: https://bit.ly/3aAiQsD

và dịch từ trang 12 đến hết trang 21. Vui lòng gửi thông tin bản thân kèm bản dịch thử về e-mail naman@nxbtre.com.vnpntulan@gmail.com trước ngày 05/5/2021.

Kết quả sẽ được thông báo trên website NXB Trẻ trước ngày 30/5/2021. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trả lời riêng và trả nhuận bút cho những bài dịch thử không được chọn.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Other News