Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Sửa đổi lối làm việc - Loạt sách hưởng ứng đợt vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Update Date: 02/01/2007

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lấy bút danh X.Y.Z) viết Sửa đổi lối làm việc vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Đảng ta trở thành đảng cầm quyền được hơn hai năm. Sự nghiệp cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, sai sót về phương thức, lề lối làm việc. Nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Nhằm vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc; chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, Bác Hồ đã viết tác phẩm này.
 
Đây là một tác phẩm rất quan trọng, đề cập nhiều vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.
 
Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, NXB Chính trị Quốc Gia phối hợp với NXB Trẻ tái bản tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách nằm trong bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, là một tài liệu nghiên cứu và tham khảo có giá trị dành cho độc giả.
NXB Trẻ
Other News