Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

CẦN LIÊN LẠC - NHÀ VĂN NGÔ VĂN PHÚ
Update Date: 02/23/2022

Nhà xuất bản Trẻ kính mời nhà thơ Ngô Văn Phú, tác giả bộ sách "Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh" (Nxb Trẻ - Nxb Giáo dục, 2009) liên hệ Nhà xuất bản (Nam An, ĐT: 0989214218, e-mail: naman@nxbtre.com.vn) về vấn đề tác quyền bộ sách. Xin cảm ơn.

Nhà xuất bản Trẻ kính mời nhà thơ Ngô Văn Phú, tác giả bộ sách "Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh" (Nxb Trẻ - Nxb Giáo dục, 2009) liên hệ Nhà xuất bản (Nam An, ĐT: 0989214218, e-mail: naman@nxbtre.com.vn) về vấn đề tác quyền bộ sách. Xin cảm ơn.

Other News