Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

NXB TRẺ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH
Cập nhật ngày: 25/11/2021

Nhà xuất bản Trẻ cần tuyển dịch giả cho sách Good Economics for Hard Times của tác giả Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo.

Yêu cầu:

- Có nền tảng kiến thức kinh tế học vững chắc; quan tâm, có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của thời đại.

- Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm dịch thuật;

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng hạn.

Nếu đạt yêu cầu sẽ được mời cộng tác và trả thù lao theo sản phẩm.

Xin mời các bạn có quan tâm tải đoạn trích tại đây: https://drive.google.com/file/d/12smNmq03EKdlMFrbBtklRqSak6sn262k/view?fbclid=IwAR0SIyd2d6jtSlLYY2oxeTMmGxuYlCZ75DCKK8ms6Yo-9dPYMBU_BBm1zDo và dịch từ trang 55 đến hết trang 65.

Vui lòng gửi thông tin bản thân kèm bản dịch thử cho Tú Lan (Ms.) tại địa chỉ e-mail tulan@nxbtre.com.vn trước ngày 16/12/2021.

Kết quả sẽ được thông báo trên website NXB Trẻ trước ngày 15/01/2022. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trả lời riêng và trả nhuận bút cho những bài dịch thử không được chọn.

Nhà xuất bản Trẻ

Các Tin Tức Khác