Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Ban Bí thư khuyến khích đảng viên đọc sách lý luận, chính trị
Cập nhật ngày: 04/05/2020

Theo Ban Bí thư, các cấp uỷ Đảng cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên, là sinh hoạt chính của tổ chức cơ sở Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Đoàn Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký Chỉ thị 44 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Theo nhận định của Ban Bí thư, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị sau nhiều năm đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn; phương thức xuất bản còn nhiều bất cập, việc xuất bản điện tử chưa được quan tâm đúng mức

Theo Ban Bí thư, những hạn chế, yếu kém này là do hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị chưa nhận được sự quan tâm đúng mức và đầu tư tương xứng; việc mua, đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của không ít cơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng thời, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

Theo Ban Bí thư, các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng.

Ban Bí thư khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các ngành, cơ quan liên quan có chính sách ưu tiên, ưu đãi nhằm thu hút là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm... tham gia viết, biên soạn, biên dịch sách lý luận, chính trị. 

Ban Bí thư cũng yêu cầu có cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích, ưu tiên và bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; duy trì chính sách đặt hàng xuất bản phẩm, hỗ trợ giá bán sách lý luận, chính trị, cấp phát sách lý luận, chính trị thiết yếu cho cơ sở.

Đặc biệt, Ban Bí thư đề nghị triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị thống nhất trong cả nước; cung cấp dịch vụ khai thác nội dung thông tin sách lý luận, chính trị trên Internet.

 

HOÀI VŨ / Zingnews

Các Tin Tức Khác